ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 

Σχετικά με διαδικτυακό σεμινάριο για το ντόπινγκ και τις διαδικασίες καταπολέμησης του ντόπινγκ που αφορά αθλητές ηλικίας 15 έως 18 ετών που θα γίνει στις 6 Φεβρουαρίου 2022 στις 15:00, σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα καθώς και το λινκ που μπορούν να συνδεθούν στο σεμινάριο οι αθλητές σας.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmE3YzYwNDAtMTMwNS00MTk1LWIxOTUtYjRmMGVlYjYzYzFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d4204c4-2f8c-4e56-9889-4c2d65a49800%22%2c%22Oid%22%3a%226bb99d59-992e-4b17-a41a-1aea5919a97a%22%7d

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ

  

ΟΛΥΜΠΙΑ 2022

Copyright © 2023 Ελληνικής Ομοσπονδίας Ξιφασκίας. All Right Reserved.
Developed By infolib